Què és exactament la puntualitat?

Què vol dir ser puntual? És important ser-ho?

Entre els que creuen que hem de viure més relaxadament i els que consideren que no podem malgastar ni un minut, trobem una àmplia varietat de comportaments cronèmics, és a dir respecte a l’ús del temps. I podem comprovar -i patir- cada dia que el concepte de puntualitat varia segons cada persona i cada cultura.

De què depèn que un sigui molt organitzat, estricte en el compliment de terminis i horaris, ràpid a realitzar les tasques, puntual en les cites, o tot el contrari?
En gran part depèn de la cultura en què li ha tocat viure. L’antropòleg Edward T. Hall ens parla de cultures monocròniques i policròniques. Les primeres tenen un concepte lineal del temps i consideren que és un bé escàs. Estan enfocades a la productivitat i consideren una falta de respecte i una falta de professionalitat no complir els compromisos acordats. Conceben el pas del temps com una pèrdua que mai més no es podrà recuperar, per això és tan important aprofitar-lo, tant en l’aspecte social i privat com en el professional. Solen ser cultures que han fet la revolució industrial i que anomenem desenvolupats. La major part són de cultura occidental. Són clars exponents d’aquest comportament la cultura anglosaxona, la centre i nord europea i alguns països orientals com Japó, Corea o la Xina més industrialitzada.

Les cultures policròniques entenen el temps de manera més flexible. Prioritzen les relacions personals a la productivitat i al compliment estricte dels horaris. Agendes i terminis són orientatius i tothom funciona a un altre ritme acceptant uns tàcits marges de tolerància respecte la idea de “puntualitat”. Els països àrabs, orientals, africans en general i Llatinoamèrica estan en aquest grup, encara que cadascun amb les seves peculiaritats i en diferents nivells.

Però el món tendeix a ser monocrònic. Si una persona o empresa d’àrea policrònica desitja relacionar-se internacionalment haurà d’adaptar-se als paràmetres de comportament “universal”. És un dels efectes de la globalització. I això és el que ens està passant a Espanya – de tradició mediterrània, bastant policrònica- i a tot el món llatinoamericà. Estem en una època de transició on tenim encara conductes bastant relaxades quant al compliment d’agendes i terminis, tant en la vida personal com a professional. I és freqüent trobar diferents concepcions de “puntualitat”: mentre per a uns és arribar abans o en punt, per a uns altres hi ha un marge de deu minuts de retard. És un reflex d’una societat encara molt diversa quant al concepte i l’ús del temps.

És un tema que afecta la nostra vida cada dia i cada segon de la nostra existència. Hauria de tenir-se en compte en la vida familiar, en l’organització de les empreses, a l’educació que es dóna a les escoles, però per desconeixement s’ignora les importants repercussions que té en les nostres relacions, en la nostra salut i en la nostra productivitat personal.

Vaig tractar aquest tema en un capítol del meu llibre Manual de la comunicación personal de éxito. I pots veure el vídeo sobre la puntualitat del programa “A punto con la 2” de TVE del dia 9 de maig de 2016.