Avís legal i política de privacitat

IDENTIFICACIÓ
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat
de la Informació i del Comerç Electrònic, TERESA BARÓ CATAFAU (TERESA BARÓ), li informa que les dades aquí
consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web https://www.teresabaro.cat/.
Denominació: TERESA BARÓ CATAFAU
Domicili: C. SANTA TERESA, 27 – 08140 CALDES DE MONTBUI (Barcelona)
Telèfon: 667983270
Email: teresa@teresabaro.com
CIF: 33879327M

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques
comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a TERESA BARÓ i es troben protegits per
les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció
total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de TERESA BARÓ.
L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de TERESA
BARÓ, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D’ÚS
L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització
del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per
a la seva distribució, transformació o comunicació.
TERESA BARÓ, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la
informació.
Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat
de qui ho realitza.
L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o
inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.
TERESA BARÓ no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els
seus majors esforços per evitar-los.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran
tractades amb les següents finalitats:
– Informar sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti.
– Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.
– Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el
seu currículum) amb aquesta finalitat. Quan iniciem algun procés de selecció on pugui encaixar el seu perfil, ens posarem
en contacte amb vostè. Mantindrem les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar
amb la seva participació en futurs processos.
Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol
altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a TERESA BARÓ, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al
tractament de les seves dades personals.
En cap cas TERESA BARÓ, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats,
ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret
professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als
requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en
qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com,
limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.
També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si
considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 13
anys.
Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 13 anys d’edat.
TERESA BARÓ recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva
responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a
determinats continguts.

XARXES SOCIALS
En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme
a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de TERESA BARÓ al tractament de les seves dades
contingudes en la llista d’amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de TERESA BARÓ
apareguin en el seu mur.
De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l’informem que les dades personals dels
seguidors de TERESA BARÓ, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és TERESA BARÓ amb la finalitat de
mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de TERESA BARÓ.
La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.
La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els
usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. TERESA BARÓ no es fa
responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals
estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a TERESA BARÓ la cancel·lació dels mateixos.
En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les
seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant
escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a TERESA BARÓ. En cas de disconformitat amb el
tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS
Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni
controlades per TERESA BARÓ, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel
present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat
poden ser diferents a la nostra.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL
El
present Avís Legal es regeix per la normativa
espanyola vigent que li és d’aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents
disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions
recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia
expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de
BARCELONA.